Metsa
ülestöötamine ja
metsakinnistute
ost üle Eesti

Metsa ülestöötamine usalda eestimaisele metsafirmale, mille meeskonnal on kohalikul metsandusturul kogemusi juba rohkem kui kahe aastakümne jagu.

KES ME OLEME?

Kogemustega
kodumaine metsafirma

Metsa ABC OÜ põhiliseks eesmärgiks on pakkuda erametsaomanikele kvaliteetset metsa ülestöötamise teenust.
Aastakümnete pikkune kogemus metsandussektoris on näidanud, et kui raske on leida metsa ülestöötamiseks usaldusväärset partnerit.
Hindame usaldusväärsust, kokkulepetest kinni pidamist ja head koostööd!
Oleme alati lahkelt valmis nõustama metsaomanikke neile olulistes küsimustes!

TEENUSED

Metsa ost ja ülestöötamine

Metsa ABC OÜ ei ole üks neist paljudest metsavahendajatest, kes tänasel päeval metsandusturul tegutsevad.
Meil on metsa ülestöötamiseks ja väljaveoks vajalik metsatehnika ning tööjõud endal olemas.

Metsa ülestöötamine

Metsa ülestöötamine tagab metsa jätkusuutlikuse ka tulevastele põlvedele.

Metsakinnistute ost

Metsakinnistute ost ja metsa majandamine kogu Mandri-Eestis ja ka saartel.

Hakkepuidu ost

Hakkepuidu ost virnastatud võsa või siis raiejäätmete näol üle Eesti.

Kasvava võsa ost

Kasvava võsa ost puiduhakke tootmiseks. Otseleping Väo koostootmisjaamaga.

Metsa majandamine

Metsa majandamine lühema- või pikemaajalise kokkuleppe põhjal.

Kasvava metsa ost

Kasvava metsa ost kokkuleppehinna või metsamaterjali alusel.

METSA OST

Metsakinnistute ost

Metsakinnistu müük on võimalik ka sellisel juhul, kui see on koormatud hüpoteegiga või siis osaliselt põllumaast või rohumaast koosnev.
Metsa ostule eelneva hinnapakkumise koostamine on metsaomanikule tasuta, sõltumata metsamaal kasvava metsa seisukorrast või selle liigilisest kooslusest.
Oleme usaldusväärseks partneriks metsakinnistu müügiga seonduval asjaajamistel, kuni tehingu notariaalse kinnitamiseni.

METSARAIE

Metsa ülestöötamine

Metsa ülestöötamine kompleksteenusena, mis sisaldab metsaraiet ja metsamaterjali väljavedu ning selle transporti lähimasse kokkuostupunkti.
Ennem raieõiguse võõrandamise lepingu sõlmimist tuleb meie taksaator isiklikult kohale ja kogub vajalikud andmed metsamaterjali sortimendi ja selle arvestusliku mahu kohta.
Vajadusel abistame metsaomanikke metsateatise esitamisel või metsamajandamiskava koostamisel.

VÕSA OST

Hakkepuidu ost

Hakkepuidu ost virnastatud võsa või raiejäätmete näol. Ostame ka võssa kasvanud rohu- ja põllumaid või võsastunud raielanke, mis sobivad puiduhakke tootmiseks.
Puiduhakke tootmiseks sobivad hästi paju ja lepavõsa ning teised vähemväärtuslikud puuliigid. Samuti ka erinev metsamaterjal, mis on parasiitide või mädaniku tõttu saematerjaliks kõlbmatud.
Omame otselepingud koostootmisjaamadega ja seetõttu suudame pakkuda kliendile alati parimaid kokkuostuhindu.

METSAOMANIKULE

Metsa Majandamine

Pakume metsaomanikele lühema- või pikaajalisema koostöö võimalust. Selline koostöömudel võimaldab metsa majandada just neil metsaomanikel, kellel ei ole endal selleks lihtsalt aega või piisavalt pealehakkamist. Koostöö aluseks oleks eeskätt ühiselt läbi arutatud plaan metsa jätkusuutlikuks majandamiseks.
Plaani koostamisel arvestame metsaomaniku ootuste ja visioonidega ning vajadusel pakume välja omapoolsed ettepanekud. Nõustame metsaomanikku erinevate toetuste taotlemisel, metsakorralduskava koostamisel, metsa istutamisel ja metsa hooldamisel (võsa, haigete puude ja tuulemurru raie). Lisaks veel kuivenduskraavide rajamisel ja erinevate raiete teostamisel (valgustusraie, harvendusraie, lageraie, aegjärkne raie).
Realiseerime metsa majandamise käigus raiutud puidu sortimendi ja toodame võsast ning raiejäätmetest puiduhaket. Ümar- ja hakkepuidu hinnad lepime kokku ennem raietööde algust. Samuti ka teostatavate tööde ja teenuste hinnad.
Oleme kursis puiduturul toimuvaga ja seetõttu oskame metsaomanikele soovitada tegevusi, mida just praegu oleks õige aeg teostada. Kui puidu hind on turul madal, siis ei ole metsaomanikul otstarbekas oma metsas suuri mahte raiuda. Madal turuseis ei takista aga muude metsaarenguks kasulike tegevustega tegelemast. Tänasel päeval on võimalik neid kulusid osaliselt ka riiklike toetustega katta.

KÜSI PAKKUMIST

Tasuta hinnapäring

Usaldusväärse metsandusettevõttena hindame metsaomanike privaatsust ja isikuandmete kaitset äärmiselt kõrgelt.
Seetõttu käsitleme metsaomanike ja metsakinnistute andmeid konfidentsiaalse teabena ning tagame nende töötlemise turvalisuse vastavalt kehtivatele õigusaktidele.

MEESKOND

Kontakt

Meie aastakümnete pikkuse kogemusega metsandusspetsialistid on valmis teid nii nõu kui ka jõuga alati aitama. Võta meiega lahkesti ühendust!

Metsa ABC OÜ

Metsafirma

+372 506 3285
info@metsaabc.ee

Kaimo Rim

Metsa ost

+372 504 9933
kaimo@metsaabc.ee

Lauri Alu

Hakkepuidu ost

+372 506 3285
lauri@metsaabc.ee

metsa ost

metsakinnistu müük

raiejäätmete müük

metsa raie

kasvava metsa müük

metsakinnistu ost

raiejäätmete müük

raiejäätmete ost

võsa müük

metsa ülestöötamise hind

hakkepuidu kokkuost

raiejäätmete ost

hakkepuidu kokkuost

võsa ostu